• 2 بیمارستان

    برای آب مروارید
  • زبان گفتاری

درباره آب مروارید: ( اطلاعات بیشتر)

مدت اقامت

3 روز

بستری در بیمارستان

ندارد

مدت عمل

20 تا 45 دقیقه

بازگشت به کار

روز بعد

مراجعه بعدی

ندارد

بیمارستان پاستورنو

بیمارستان فوق تخصصی

رییس پاستور نو

درباره

قیمت از

2,000 $US