• 2 بیمارستان

    برای اسلیو معده
  • زبان گفتاری

درباره اسلیو معده: ( اطلاعات بیشتر)

مراجعه بعدی

ندارد

نوع بیهوشی

عمومی

بستری در بیمارستان

4 شب

بازگشت به کار

3 تا 4 هفته

مدت عمل

1 تا 2 ساعت

مدت اقامت

2 هفته

بیمارستان عرفان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی

رییس عرفان

درباره

قیمت از

2,300 $US

بیمارستان عرفان نیایش

بیمارستان تخصصی فوق تخصصی