• 3 بیمارستان

    برای لیزیک
  • زبان گفتاری

درباره لیزیک: ( اطلاعات بیشتر)

مدت اقامت

3 روز

بستری در بیمارستان

ندارد

نوع بیهوشی

موضعی

مدت عمل

30 تا 60 دقیقه

بازگشت به کار

1 تا 2 روز

مراجعه بعدی

ندارد

رییس پاستور نو

درباره

قیمت از

600 $US